Zorg

Het streven van het ouderinitiatief is om voor de (jong)volwassen met ASS een fijne plek te creëren waar ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. De begeleiding staat voor het met raad en daad bijstaan van en het coachen en ondersteunen in al die situaties die voor elke individuele bewoner nodig is.

Als ouders gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van de (jong)volwassenen maar kijken we ook naar de begeleiding en ondersteuning welke de (jong)volwassenen nodig hebben op individuele aandachtsgebieden. Het welbevinden staat bij de bewoners van Nobass voorop. Alleen zo komen zij in een veilige leefomgeving tot zelfontplooiing en balans in zijn of haar ontwikkeling.

Stichting Nobass wil de belangen voor de bewoners zo goed mogelijk blijven behartigen en/of behartigd zien. Daarom wil het ouderinitiatief zeggenschap hebben en behouden over de kwaliteit van (inhoudelijke) zorg, het selecteren van een professionele zorgaanbieder die kennis en ervaring heeft binnen ASS en de organisatorische aspecten van het wooninitiatief. Stichting Nobass is formeel zorgaanbieder en zal haar zorg inkopen bij WoondroomZorg, die de professionele zorg/begeleiding van de 9 (jong)volwassenen zal verzorgen.

    Woondroomzorg – Kwaliteit in Eigen Regie

Ouderinitiatief

Stichting Nobass is een ouderinitiatief, dit houdt in dat iedere bewoner de verplichting heeft zich te laten vertegenwoordigen door een ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger. De ouders blijven ook ná de realisatie van het wooninitiatief nauw betrokken bij de zorg en begeleiding van hun zoon of dochter. Daarnaast zijn de ouders bereid zich in te zetten om het ouderinitiatief in stand te houden, door bijvoorbeeld beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie, zitting te nemen in een commissie en het verrichten van hand- en spandiensten. Dit is niet vrijblijvend.